metodologi studi islam Tag Archive

Metodologi Studi Islam

Oleh: Dr. Hamid Fahmy Zarkasy,M.Phil Metodologi pengkajian Islam adalah pendekatan (approach) atau kerangka kerja (framework) dalam memahami atau mengkaji Islam. Metolodogi...