April, 2017 Archive

Filsafat Islam dan Aqidah

Oleh Bahrul Ulum Inpasonline.com-Ketika Islam mencapai kejayaannya, para ulama dan cendekiawan Muslim mulai  melakukan penerjemahan terhadap naskah-naskah berbahasa Yunani,...

Musibah, Ibadah dan Hawa Nafsu

Oleh: Ahmad Kholili Hasib Inpasonline.com-Ibadah merupakan media komunikasi seorang hamba dengan Allah Swt. Ibadah yang betul-betul murni penghambaan diri hamba kepada-Nya, akan...

Kesetaraan Gender 50:50, Membebani Kaum Kerempuan

Oleh: Ainul Yaqin Inpasonline.com-Istilah gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya kelamin. Namun pemaknaan istilah gender mengalami penyempitan dari sekedar makna kelamin...

Deislamisasi Politik

Oleh: Ahmad Kholili Hasib Inpasonline.com-Mohammed Arkoun (w.2014), seorang pemikir Liberal menulis, bahwa pembakuan Mushaf yang dilakukan oleh Sayidina Ustman bin Affan  tidak...

Ushul Fiqih, Metode Ilmiah Islam

Oleh:Bahrul Ulum Inpasonline.com-Salah satu khasanah keilmuan Islam yang sangat penting dan menjadi tonggak tegaknya syariat Islam yaitu ilmu ushul fiqih.  Melalui ilmu ini...

Cara Selamat Memilih Pemimpin

Oleh: M. Anwar Djaelani Inpasonline.com-Posisi pemimpin sangat menentukan. Dengan kekuasaannya, pemimpin bisa “memerah-birukan” masyarakat. Maka, jika salah memilih...

Mengapa Syiah Berbahaya bagi NKRI?

Oleh: Ainul Yaqin Inpasonline.com-Mungkin orang bertanya apa relevansinya membahas Syi’ah dalam kaitannya dengan NKRI. Pertanyaan ini biasa dimunculkan oleh orang yang tidak...

Urgensi Sanad dalam Kajian Ilmu

Oleh: Hanif  Fathoni Inpasonline.comPerkembangan teknologi informasi yang pesat belakangan ini, semakin memudahkan orang untuk mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan baik ilmu...

Cara Selamat Memilih Pemimpin

Oleh : M. Anwar Djaelani Inpasonline.com-Posisi pemimpin sangat menentukan. Dengan kekuasaannya, pemimpin bisa “memerah-birukan” masyarakat. Maka, jika salah memilih...